หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
'' ตำบลน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ''
วิสัยทัศน์ อบต.วังบัว
องค์การบริหารส่วนตำบล
วังบัว
นายถาวร เหมือนศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังบัว
1
2
 
 
 
 
  ประชาชนในพื้นที่ตำบลวังบัวส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตรกรรม มีการดำรงชีวิตแบบวิถีชาวพุทธ มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจก่อให้เกิด ความรักใคร่ สามัคคีกลมเกลียวกัน นอกจากนี้ประชาชน ในตำบลทุกคนก็ยังมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รู้จักการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ปฏิบัติตน ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
วัด/สำนักสงฆ์ /ที่พักสงฆ์ จำนวน 9 แห่ง ดังนี้

สำนักสงฆ์บ้านป่าเหียง ตั้งอยู่ หมู่ 1 บ้านป่าเหียง

สำนักสงฆ์สว่างอินทราราม ตั้งอยู่ หมู่ 2 บ้านโนนสว่าง

สำนักสงฆ์ใหม่โกรกน้ำซึม ตั้งอยู่ หมู่ 9 บ้านโกรกน้ำซึม

วัดปทุมทอง ตั้งอยู่ หมู่ 8 บ้านวังบัว

วัดวชิราราม ตั้งอยู่ หมู่ 5 บ้านเกาะลำไย

สำนักสงฆ์บ้านแหลมยาง ตั้งอยู่ หมู่ 6 บ้านแหลมยาง

สำนักสงฆ์ป่าธรรมก๋งจีน ตั้งอยู่ หมู่ 7 บ้านสามแยก

วัดสามแยก ตั้งอยู่ หมู่ 7 บ้านสามแยก

วัดท่าคร้อ ตั้งอยู่ หมู่ 4 บ้านท่าคล้อ

โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 3 แห่ง

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน 1 แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง

ศูนย์การเรียนชุมชน จำนวน 1 แห่ง

ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 2 แห่ง
 

สถานีอนามัยประจำตำบล จำนวน 1 แห่ง

สถานพยาบาลเอกชน จำนวน 1 แห่ง

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100  

ตำรวจบ้าน 2 รุ่น จำนวน 45 คน

อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน 2 รุ่น จำนวน 44 คน

อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) จำนวน 88 คน
 
 
 
 
จุดตรวจ สภ.คลองขลุงประจำตำบล จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ จุดตรวจบ้านป่าเหียง ตั้งอยู่ หมู่ 1 บ้านป่าเหียงและจุดตรวจบ้านแหลมยาง ตั้งอยู่ หมู่ 6 บ้านแหลมยาง
 
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ซึ่งผ่านการอบรมตามหลักสูตรอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้ว จำนวน 44 คน
 
 
 
 
มีพื้นที่ราบลุ่ม มีแหล่งน้ำและปัจจัยการผลิตที่เหมาะสมในการผลิตพืชเศรษฐกิจ เช่น ข้าว อ้อย ข้าวโพด ส้มเขียวหวาน แก้วมังกร
 
ประชาชนมีความสามารถในการดำเนินการอุตสาหกรรมในครัวเรือน เช่น ไม้กวาด หมวกสาน ทอผ้า ทอเสื่อ ดอกไม้ประดิษฐ์ ขนมไทย พริกแกง เป็นต้น
 
ประชาชน สามารถพัฒนา / ส่งเสริมการอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณีได้เป็นอย่างดี เช่น ประเพณีบุญบั้งไฟ ประเพณีแข่งเรือ
 
หมู่บ้านสามง่าม ได้รับรางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุข ในระดับจังหวัด ประจำปี 2553
 
 
 
 
กลุ่มอาชีพ จำนวน 10 กลุ่ม
กลุ่มหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(นตผ.) จำนวน 4 กลุ่ม
 
กองทุนหมู่บ้าน ฯ จำนวน 10 กลุ่ม
เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับตำบล จำนวน 1 เครือข่าย
 
กองทุน กข.คจ. จำนวน 6 กองทุน
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จำนวน 9 กลุ่ม
 
เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตระดับตำบล
เครือข่ายหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับตำบล
      จำนวน 1 เครือข่าย     จำนวน 1 เครือข่าย
 
ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน จำนวน 10 แห่ง
ศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชนตำบลวังบัว จำนวน 1 กลุ่ม
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10