หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
<<
>>
X
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังบัว
เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
----------------------
     ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังบัว และโดยอนุมัติของนายอำเภอคลองขลุง  
     อาศัยอำนาจตามข้อ 5 ข้อ 9 และข้อ 39 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วน พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543 จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีรายละเอียดตามแนบท้ายประกาศนี้
     จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ  ณ  วันที่  21  กันยายน  พ.ศ. 2564


รายละเอียดแนบท้าย
https://drive.google.com/file/d/1dw8EsPqdGFlO_dE-jJNnwq9EPw00g0Ih/view?usp=sharing

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 ต.ค. 2564 เวลา 11.32 น. โดย องค์การบริหารส่วนตำบลวังบัว

ผู้เข้าชม 173 ท่าน