หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
'' ตำบลน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ''
วิสัยทัศน์ อบต.วังบัว
องค์การบริหารส่วนตำบล
วังบัว
นายถาวร เหมือนศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังบัว
1
2
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังบัว เรื่อง สัดส่วนประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังบัว  
 

เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังบัว เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑) และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๔๖๗ ลงวันที่ ๑๔  ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  ซึ่งได้กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกสัดส่วนการประชุมประชาคมตำบล เพื่อเป็นการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้มีโอกาสร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมกันแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการคัดเลือกสัดส่วนและกำหนดรายชื่อในสัดส่วนการประชุมประชาคมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลวังบัว จึงประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ก.พ. 2564 เวลา 09.46 น. โดย องค์การบริหารส่วนตำบลวังบัว

ผู้เข้าชม 132 ท่าน

 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10