หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
'' ตำบลน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ''
วิสัยทัศน์ อบต.วังบัว
องค์การบริหารส่วนตำบล
วังบัว
นายถาวร เหมือนศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังบัว
1
2
 
 

เรื่อง แจ้งกำหนดการขอรับคืนเงินประกันสัญญา
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังบัว เรื่อง แจ้งกำหนดการขอรับคืนเงินประกันสัญญา  
 

ตามที่  องค์การบริหารส่วนตำบลวังบัว  อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ได้ทำสัญญากับ ผู้รับจ้าง จำนวน 3 ราย ดังนี้


1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าทรายพรชัย  โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน     หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8  ตามใบสั่งจ้างเลขที่ 2/2552  ลงวันที่  1 ธันวาคม 2551 และได้วางเงินสดค้ำประกันสัญญา เป็นจำนวนเงิน 1,080.-บาท (//หนึ่งพันแปดสิบบาทถ้วน//) ซึ่งครบกำหนดจ่ายคืน ในวันที่ 3 ธันวาคม 2552

2. ร้านรังสิตแอร์ อีควีปเมนต์  โครงการซื้อแอร์ติดตั้งที่ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลวังบัว ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 3/2552  ลงวันที่  28 สิงหาคม 2552 และได้วางเงินสดค้ำประกันสัญญา เป็นจำนวนเงิน 10,090.-บาท (//หนึ่งหมื่นเก้าสิบบาทถ้วน//)  ซึ่งครบกำหนดจ่ายคืน ในวันที่ 29 ตุลาคม 2553

3. นางสุพัตรา  อัศวสุธีรกุล  โครงการปรับปรุงวางท่อส่งน้ำคลองแก้มลิง ตามใบสั่งจ้างเลขที่ 46/2557  ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556  และได้วางเงินสดค้ำประกันสัญญา เป็นจำนวนเงิน 4,750.-บาท             (//สี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน//) ซึ่งครบกำหนดจ่ายคืน ในวันที่ 20 มิถุนายน 2557 นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลวังบัว ได้แจ้งผู้รับจ้างทั้ง 3 ราย ให้มารับคืนเงินประกันสัญญาดังกล่าวแล้ว  แต่ปรากฏว่าผู้รับจ้างไม่มาติดต่อขอรับคืนเงินประกันสัญญาแต่อย่างใด

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0412/ว 1075 ลงวันที่  22 กันยายน 2530 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการคืนเงินประกันสัญญา จึงประกาศให้ ผู้รับจ้างที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น มาติดต่อขอรับเงินประกันสัญญาคืน ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ  หากไม่มารับเงินคืนตามกำหนดระยะเวลาดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลวังบัวจะนำเงินประกันสัญญา เข้าเป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังบัวต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 ม.ค. 2563 เวลา 10.24 น. โดย องค์การบริหารส่วนตำบลวังบัว

ผู้เข้าชม 29 ท่าน

 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10