องค์การบริหารส่วนตำบล วังบัว อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร